Privacy & disclaimer

Algemene voorwaarden

Beweging.net Midden-Vlaanderen (MVL) en/of CAW (christen arrondissement werkersverbond fv) is het netwerk van christelijke sociale organisaties en ondernemingen, bestaande uit onderstaande leden: ACV, CM, Familiehulp, Femma, Internationaal Comité, KAJ, kwb, OKRA, Pasar, Samana en Wereldsolidariteit.

In de regio Midden-Vlaanderen maken volgende organisaties (leden) ook deel uit van het netwerk: VCLB regio Gent, verzekeringsagentschap, Sociale Huisvestingsmaatschappij Het Volk, Thuiszorgwinkels MVL, FV De Stroom, vzw Europees Forum, vzw Katholieke Werkmanskring, vzw Christelijke Coöperatieve Dienstverlening, vzw Cador, cvba GENTCO, FV ACW Verbond ZOVL, vzw Pasar regio Gent-Eeklo en in het bijzonder vdk bank.

De vier geassocieerde partners (leden) zijn: Groep Intro, Arktos, Welzijnszorg en Pax Christi. Sociaal engagement CVBA, Beweging vzw, Beweging Academie en Procura zijn tevens verbonden vzw's (leden) met beweging.net MVL en CAW.De leden willen in het netwerk oplossingen zoeken voor de problemen van vandaag, elkaar versterken, wegen op het beleid en zo antwoorden vinden die ze alleen niet kunnen realiseren, of hun eigen expertise overstijgen.
Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW is bijgevolg niet zomaar een netwerk: de stichtende leden ondertekenden een handvest waarin zij zich sterk engageren voor een gezamenlijke aanpak vanuit een missie en visie.
Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW staat in voor het organiseren van het netwerk: faciliteren van samenwerking, projecten opstarten en uitvoeren, wegen op het beleid, dienstverlening aan de partnerorganisaties, overkoepelend sociaal ondernemerschap.

Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW is een feitelijke vereniging die de samenwerking op een transparante manier vormgeeft. De vrijwilligers en beroepskrachten van FV CAW en van Groep Beweging zijn de motor van het netwerk.

Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW streeft naar een kwaliteitsvol leven voor iedereen.
Hiertoe zetten vrijwilligers, partnerorganisaties en geassocieerde partners in op een samenleving waarin iedereen kan participeren, waar solidariteit en rechtvaardigheid is en waar we evolueren naar een sociaal en ecologisch duurzaam samenlevingsmodel.

Wij geven werkenden, niet-werkenden en maatschappelijk kwetsbare personen een stem in de samenleving.
We zoeken naar structurele oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en vertrekken daarbij vanuit een werknemersstandpunt. We doen dat via dienstverlening, collectieve belangenbehartiging, netwerking, dialoog en samenwerking met anderen en door het ontwikkelen van eigen initiatieven.

Kenmerkend voor ons netwerk is de vrijwillige inzet voor de andere – in de buurt, de leefomgeving en op het werk – en voor de samenleving. Onze opdracht is gestoeld op de grondprincipes van de participatieve democratie en geïnspireerd door christelijke waarden en de Universele Rechten van de Mens.

Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW is een sterk samenwerkingsverband, waarin de partners elkaar versterken in hun werking.
We staan open voor nieuwe leden en andere samenwerkingsverbanden. We profileren ons als middenveld en nemen daarmee positie in tussen burger, markt en staat.

Waarom verzamelt beweging.net Midden-Vlaanderen persoonsgegevens?

Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW verzamelt, registreert en verwerkt de persoonsgegevens van u als (potentieel) deelnemer omwille van facilitaire en logistieke redenen (i.c. het toezenden van uitnodigingen, flyers, documenten, brochures, prijzenpakket, zaalcapaciteit, catering, enz.) en om u (toekomstgericht) te informeren rond allerlei initiatieven en activiteiten die kaderen binnen de missie, visie, het beleidsplan en het jaaractieplan van beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW.

Welke gegevens verzamelt beweging.net Midden-Vlaanderen?

Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW, gevestigd te Korenlei 20, 9000 Gent, is verantwoordelijk voor de inzameling, registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die door de deelnemers worden meegedeeld als lid van Beweging.net en één van haar leden of als deelnemer aan één van de activiteiten van Beweging.net worden opgenomen in een elektronisch gegevensbestand.
Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW verwerkt uw persoonsgegevens en eventuele feedback in overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 (de privacywet). Meer informatie kunt u terugvinden via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Voor de wedstrijden, de activiteiten of de initiatieven verzamelt beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW volgende persoonsgegevens van u:
- naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, gsm-nummer en e-mailadres;
- Ook uw geboortedatum kan gevraagd worden. In het geval het gaat om activiteiten, initiatieven, promoties, enz. – zoals bijvoorbeeld: schilder- en tekenwedstrijden, schoolacties, verkeersveiligheidsacties of kindershows - en dit al of niet in samenwerking met de onderwijsinrichting, jeugdbewegingen, enz. vragen wij de geboortedatum. Op deze wijze wensen wij ons te confirmeren met de van toepassing zijnde richtlijnen en vragen wij – onder de leeftijd van 13 jaar - dat hun (groot-)ouders of hun voogd uitdrukkelijk - via onderstaande link - aangeven dat de persoonsgegevens van hun (klein-)kind niet mogen opgenomen worden voor de hierin beschreven doelstellingen.

Onder de volgende activiteiten worden foto’s en/of beeldmateriaal genomen:

  • Kindernamiddag (prijsuitreiking schilderwedstrijd)
  • Schilderwedstrijd
  • Filmvoorstellingen
  • Kazou on ice
  • Guerilla actie week van de vrijwilliger
  • actie studenten, leerlingen, scholieren,…
  • Tournée Pédale, AIRbezen, enz,…

De genomen foto’s en/of beeldmateriaal kunnen verder gebruikt worden voor intern gebruik (vb. gebruik ledenblad) als voor extern gebruik (vb. publicatie via een voor het publiek toegankelijk medium).

Het nemen en gebruiken van niet-gerichte foto’s en/of beeldmateriaal ligt binnen de legitieme verwachting bij een deelname aan één van de activiteiten van beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW. Wat betreft het nemen en gebruiken van gerichte foto’s en/of beeldmateriaal zal bij elke activiteit de mogelijkheid herhaald worden om zich hiertegen te verzetten. Verzet tegen het nemen en/of gebruiken, zowel intern als extern gebruik, van gerichte foto’s kan ten allen tijde gericht worden via middenvlaanderen@beweging.net

Gebruik van uw gegevens

Uw persoonsgegevens zijn in uitvoering van de contractuele relatie door Beweging.net en haar leden toegankelijk en gelet op specifieke het doel van Beweging.net ligt het binnen het normale verwachtingspatroon dat deze gegevens kunnen worden gebruikt voor verdere verwerking verenigbaar met dit doel, waaronder direct mailing, publicaties, promoties, commerciële communicatiedoeleinden, allerlei acties en evenementen door Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW en haar leden van het netwerk.

Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW en haar leden van het netwerk geeft geen van uw persoonsgegevens door aan een derde die geen lid zijn van het netwerk. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens door derde-gebruikers valt niet onder de verantwoordelijkheid van beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende derde-gebruiker.

Inzage en correctie van uw persoonsgegevens

Beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden hierboven vermeld en/of met de doeleinden die hiermee verenigbaar zijn.
Op eenvoudig verzoek, via middenvlaanderen@beweging.net , heeft u steeds het recht op inzage, verbetering of schrapping van uw persoonsgegevens. U kan zich kosteloos verzetten, via hetzelfde e-mailadres, tegen de verwerking van uw gegevens. In geval van inzage, verbetering of schrapping of verzet vragen we wel steeds een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen, dit om er zeker van te zijn dat we geen gegevens verwijderen en/of aanpassen zonder dat u dit zelf wilt.

Dataregister en data disaster plan beweging.net MVL en/of CAW

Het CRM-systeem dat van toepassing is binnen beweging.net MVL en/of CAW is Salesforce (Londen) i.s.m. Cloud Innovation (Gent). Voor hun respectievelijke GDPR-bepalingen verwijzen wij naar http://www.salesforce.org/ en https://cloudinnovation.be/en.
Voor het e-mail- en outlookbeheer verwijzen wij naar de verwerkersovereenkomst (2018) die de GDPR-bepalingen omhelst, afgesloten met Vercruysse bvba (Gent): http://www.vercruysse.be/.

De medewerkers werden geïnformeerd dat bij (potentiële) datalekken zij dit onverwijld dienen te melden aan hun leidinggevende, zijnde de regiosecretaris.
Met uitzondering van het leidinggevend kader zijn er geen smartphones in gebruik die eigendom zijn van beweging.net MVL en/of CAW. De ICT-policy vermeldt duidelijk dat laptops enkel en alleen kunnen gebruikt worden in de kantooromgeving en/of tijdens werkgerelateerde bijeenkomsten, activiteiten, evenementen en initiatieven.

Mocht u desondanks toch nog vragen hebben over het dataregister en/of het data disaster plan, dan kan u steeds op eenvoudig verzoek, via middenvlaanderen@beweging.net , een afspraak maken met beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW. Dit contact zal steeds plaatsvinden tijdens de kantooruren op het adres van de maatschappelijke zetel van beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW, zijnde Korenlei 20, 9000 Gent. Omtrent het dataregister en het data disaster plan zal geen telefonische en/of schriftelijke communicatie gevoerd worden.

Vragen of onduidelijkheden

Mocht u desondanks toch nog vragen hebben, dan kan u steeds op eenvoudig verzoek, via middenvlaanderen@beweging.net , een afspraak maken met beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW. Dit contact zal steeds plaatsvinden tijdens de kantooruren op het adres van de maatschappelijke zetel van beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW, zijnde Korenlei 20, 9000 Gent. Omtrent het privacybeleid van de organisatie en de algemene voorwaarden zal geen telefonische en/of schriftelijke communicatie gevoerd worden.

Ik wens mij uitdrukkelijk uit te schrijven voor commerciële direct marketing waarvan producten en diensten uitgebracht en/of verdeeld worden door beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW en/of de partnerorganisaties en/of derden, of dat mijn persoonsgegevens zouden gebruikt worden om informatie te verstrekken over hun producten en diensten.

Ik wens mij uitdrukkelijk uit te schrijven voor commerciële direct marketing waarvan producten en diensten uitgebracht en/of verdeeld worden door beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW en/of de partnerorganisaties en/of derden, of dat mijn persoonsgegevens zouden gebruikt worden om informatie te verstrekken over hun producten en diensten.

Ik wens mij uitdrukkelijk uit te schrijven voor informatie met betrekking tot allerlei toekomstige initiatieven en activiteiten die georganiseerd worden door beweging.net Midden-Vlaanderen en/of CAW en/of de partnerorganisaties en/of derden.

Laatst aangepast op: 14 dec. 2018

Over Tournée Pédale

Tournée Pédale is een organisatie van beweging.net Oost-Vlaanderen, CM, AVS, Familiehulp en vdk bank. Het project heeft tot doel: het promoten van duurzaam verplaatsingsgedrag, het verder bewustmaken omtrent het (onnodige) gebruik van de wagen. Het in kaart brengen van mogelijke knelpunten in de overstap naar een meer duurzaam verplaatsingsgedrag. En tot slot, deelnemers bewust maken van de gezondheidswinst als ze zich duurzaam verplaatsen.

Lees meer
communicatie en grafisch ontwerp door communicatiebureau Lavagraphics